Algemene Handelsvoorwaarden van Nedac Sorbo Mascot

 

I.                    Geldigheid dezer voorwaarden

(1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Nedac Sorbo b.v. en haar werkmaatschappijen – verder te noemen “NSM” – enerzijds en degene met wie zij contracteert anderzijds, doch met de uitbreiding dat deze voorwaarden ook steeds aan derden kunnen worden tegengeworpen. (2) een verwijzing door de afnemer naar de eigen (handels)voorwaarden wordt door NSM uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij het tegendeel vooraf door NSM schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen in overeenkomsten met NSM zullen slechts van kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door NSM zijn bevestigd. (3) De afnemer is verplicht de artikelen van NSM slechts door te verkopen onder toepassing van deze algemene handelsvoorwaarden. Dit geldt eveneens voor iedere volgende transactie ten aanzien van deze NSM-artikelen, met die restrictie dat het in dit artikellid bepaalde enkel geldt voor transacties welke aangegaan worden met iemand die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

II.                  Aanbieding, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst

(1) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, heeft NSM het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. (2) Te allen tijde geldt, dat eerst nadat NSM een bestelling van haar wederpartij heeft ontvangen en deze door NSM schriftelijk (per post of fax) is aanvaard, een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Uit de bestelling/bevestiging van de wederpartij van NSM moet blijken, dat men akkoord gaat met toepasselijkverklaring van deze Algemene Handelsvoorwaarden en dat men, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden. Te allen tijde geldt, dat wanneer de bestelling van de wederpartij van NSM in enig opzicht afwijkt van de offerte van NSM, een overeenkomst eerst tot stand kan komen, wanneer NSM uitdrukkelijk schriftelijk heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen. (3) Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen zoals deze zijn opgegeven bij de aanbiedingen zonder korting en exclusief BTW of andere rechten of belastingen.

 

III.                Levering

(1) De bestellingen worden door onze fabrikanten respectievelijk door NSM zoveel mogelijk uit voorraad en franco uitgevoerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Behoudens voor zover uit deze Algemene Handelsvoorwaarden blijkt dat er van eigendomsvoorbehoud sprake is, gaat het eigendom van en het risico voor de goederen op de afnemer van NSM over bij de levering. (2) De opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. (3) niet-tijdige aflevering door NSM geeft de afnemer in ieder geval geen recht op ontbinding der overeenkomst, tenzij er sprake is van een ruime overschrijding der levertijd. Alvorens zich te beroepen op ontbinding moet de afnemer NSM schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn (d.w.z. minimaal 5 werkdagen) in acht nemen, gedurende welke NSM kan nakomen. De afnemer heeft nimmer recht op ontbinding wegens niet-tijdige aflevering door NSM, indien dit laatste te wijten is aan overmacht aan de zijde van NSM. (4) Indien om welke reden ook de afnemer van NSM niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal NSM, als haar opslagmogelijkheden dat toestaan, op verzoek van de afnemer van NSM de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de afnemer van NSM bezorgd zijn. De afnemer van NSM is verplicht aan NSM de opslagkosten volgens het bij NSM gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

IV.                Verpakking

Afnemer is verplicht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, alle door NSM in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend aan te bieden, te doen aanbieden, te verkopen, te doen verkopen, te leveren, of te doen leveren in de originele van NSM afkomstige verpakking, zonder enige verandering daaraan, welke dan ook. NSM verbindt zich de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. NSM draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering. De goederen zullen door NSM bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen. Wanneer NSM voor de verpakking en het transport pallets, kisten, containers of kratten etc. ter beschikking heeft gesteld, of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de afnemer van NSM verplicht (tenzij het om een éénmalige verpakking gaat) deze pallets etc. in overleg terug te leveren.

 

V.                  Bestellingen/Prijs

De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten te plaatse door de afnemer van NSM binnen Nederland aangewezen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat er in de bestelling een prijs wordt genoemd, dan wordt deze, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes en/of gedane aanbiedingen of vroeger berekende prijs tegen de ten tijde van de uitvoering de bestelling geldende prijs uitgevoerd. Indien de door NSM gehanteerde prijzen ten gevolge van omstandigheden van buitengewone aard, zoals bijvoorbeeld oorlog, opstand of andere ernstige verwikkelingen in binnen- of buitenland, im- en/of exportmaatregelen, heffingen van overheidswege, waaronder bijvoorbeeld van de E.E.G. etc. zodanig mochten stijgen boven het peil, geldende op de dag van de aanbieding of van het tot stand komen van de transactie dat in redelijkheid niet van NSM verlangd kan worden, dat zij de aldus ontstane vermeerdering harer kosten draagt, zal NSM recht hebben op een redelijke en billijke extra vergoeding, welke evenredig dient te zijn aan de voor NSM ontstane vermeerdering van kosten.

 

VI.                Betaling

(1) Afnemer is verplicht, ook zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is verstuurd, binnen 30 dagen na factuurdatum het factuurbedrag te betalen, zonder aftrek van enige korting of zonder enige compensatie toe te passen. (2) Steeds blijft NSM gerechtigd contante betaling vóór aflevering der zaken te verlangen. Eveneens is NSM gerechtigd, wanneer bij haar twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, ede bezorging van goederen uit te stellen, totdat de afnemer hetzij contant heeft betaald, hetzij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien afnemer niet tijdig betaald, is hij zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning benodigd is rente verschuldigd over het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan, dat hij met zijn betaling in gebreke is. Deze rente bedraagt 1% per maand of, indien er geen sprake is van een hele maand, 0,3% per week. Indien de wederpartij van NSM niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van zeven dagen is NSM bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de wederpartij van NSM aansprakelijk voor de door NSM geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan de incasso verbonden, voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom of zoveel meer als deze in werkelijkheid (blijkens aan NSM in rekening gebrachte of te brengen bedragen in verband met o.a. rechtshulp) belopen. Onverminderd het elders in deze Algemene Handelsvoorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst met de wederpartij van NSM ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de wederpartij van NSM in staat van faillissement wordt verklaard voorlopige surseance van betaling aanvraag of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid voor de betaling stelt.

 

VII.              Verkoop NSM producten

De afnemers van NSM mogen geen advertenties of aankondigingen van misleidende inhoud of met misleidende strekking of die aan de reclame van NSM afbreuk kunnen doen plaatsen, verspreiden of doen verspreiden, noch hetzij direct, hetzij indirect misleidende aanbiedingen doen in verband met de verkoop van de goederen van NSM.

 

VIII.            Garantie

NSM stelt zich tegenover haar wederpartij aansprakelijk voor schade aan en door de goederen optredende binnen 3 maanden na aflevering door NSM aan haar wederpartij.

 

IX.                Reclames

Reclames zullen – op straffe van verval van recht – slechts in behandeling worden genomen indien deze uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan NSM ter kennis zijn gebracht en NSM in de gelegenheid is gesteld een en ander te controleren.

 

X.                  Aansprakelijkheid

NSM is nimmer aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van minnelijke of niet minnelijk geleden schaden, geleden door het niet voldoen aan de overeengekomen specificaties of hoedanigheden der zaken en/of door een vertraging in de levering. NSM is slechts aansprakelijk voor schade wegens opzet of grove schuld van de directie van NSM. Indirecte schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

XI.                Overmacht van NSM

Leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke NSM door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van NSM is sprake indien NSM na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van NSM als bij Derden van wie NSM de benodigde materialen, goederen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van NSM ontstaan.

 

XII.              Gevolgen van overmacht

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel NSM als de contractspartner van NSM bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft NSM slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij van NSM, indien door overmacht resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem/haar reeds geleverd was naar NSM terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij van NSM, indien de wederpartij van NSM kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij van NSM niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 

XIII.            Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door NSM geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over wanneer deze aan zijn verplichtingen jegens NSM van welke aard ook en terzake van de onderhavige transactie integraal heeft voldaan. Indien de afnemer onverhoopt niet c.q. niet tijdig aan één van zijn verplichtingen voldoet, is NSM bevoegd alle zaken of een gedeelte van de zaken welke NSM aan de afnemer in het kader van de betreffende transactie heeft geleverd als haar eigendom op te vorderen. NSM heeft deze bevoegdheid ook voor zover de zaken zich ingevolge doorlevering als vorenbedoeld bij derden (niet zijnde consumenten) bevinden, met dien verstande dat NSM zich daarbij zal beperken tot het opvorderen van zaken, terzake waarvan door NSM geen (integrale) betaling werd ontvangen. Met het oog op elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal de afnemer door NSM worden gecrediteerd voor de waarde die – dit ter beoordeling van NSM – aan die zaken moet worden toegekend verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd NSM’s recht op vergoeding van daaruit voor NSM voortvloeiende schade te belasten met enig recht ten gunste van een derde.

 

XIV.           Toepasselijk recht van bevoegde rechter

(1) Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van koop/verkoop en dergelijke zijn onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank te Amsterdam, tenzij de Kantonrechter terzake van een zodanige geschil bevoegd is, in welk geval de gewone regelen van competentie naar Nederlands recht gelden. (2) Op alle transacties met NSM of op alle handelingen van, met of jegens NSM is Nederlands recht van toepassing.